Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Методе оспособљавања

О пројекту

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као координатор, са партнерима Националном службом за запошљавање и Факултетом политичких наука Универзитета у Београду спроводи пројекат „Методе радног оспособљавања: Нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији“ у оквиру ЕУ Програма за запошљавање и социјалне иновације.

Главни циљ пројекта: Пружање подршке радног оспособљавања одраслих са ниским нивоом основних вештина.

Период имплементације: 1.10.2018. – 28.2.2021. године.

Укупан буџет пројекта: 335.667,29 евра.

Истраживања указују да је једна четвртина европског становништва, старосне доби 25-64 година, недовољно образована и обучена за обављање послова у окружењима где се технологија користи за обављање свакодневних послова. Без стечених потребних вештина, ниско-квалификоване одрасле особе имају малу вероватноћу да нађу запослење које је кључно за њихову социјалну инклузију и демократска учешћа, између осталих погодности.

Општи циљ пројекта је стварање чврстог основа у Републици Србији за спровођење Препоруке Европског савета о Методама радног оспособљавања, узимајући у обзир постојеће одредбе на основу којих се могу изградити подстицајне могућности и идентификовати недостаци у сарадњи са релевантним заинтересованим странама, као и подршка националним властима у циљу усмеравања подучавања одраслих.

Пројекат ће промовисати надоградњу вештина и охрабривати појединце да се развијају како би остали конкурентни и унапредили своја знања, од којих могу имати користи на тржишту рада. Пројекат ће такође подстаћи релевантне актере који имају директну контролу и утицај на подршку образовања одраслих да улажу у програме доживотног учења широм земље. Резултати ће олакшати приступ неквалификованим и нискоквалификованим одраслим особама до флексибилних путева за побољшање њихове писмености, нумеричког и дигиталног знања.

Специфични циљеви пројекта дефинисани су у оквиру две целине:

 • A. Помоћ државама да се припреме за имплементацију Препоруке Европског савета „Методе радног оспособљавања: Нове шансе за одрасле“
  • Специфични циљ 1: Обједињавање постојећих инструмената који ће бити основа за методе радног оспособљавања, као и идентификовање и указивање на недостатке.
  • Специфичан циљ 2: Подршка домаћим властима у одабиру Метода радног оспособљавања ка приоритетним групама.
 • Б. Помоћ државама да усвоје одрживе приступе имплементацији Препоруке Европског савета
  • Специфични циљ 3: Пружање подршке заинтересованим странама да шире информације и стимулишу употребу о доступним могућностима за радно оспособљавање као и да се обезбеди њихово учешће у имплементацији активности у складу са општим принципима који су дефинисани у Препоруци Савета.

Управљање пројектом

 • свеукупно управљање пројектом (креирање тима за управљање и састанци на 4 месеца)
 • структура управљања
 • финансијски менаџмент
 • извештавање (3 наративна извештаја о напретку пројекта)

Сарадња са више заинтересованих странa

 • уводна конференција са укупно 50 учесника
 • креирање Радне групе која ће давати препоруке за Акциони план (12-15 чланова)
 • округли столови (по 30 учесника)
 • регионална конференција са укупно 70 учесника
 • завршна конференција са укупно 50 учесника

Мапирање препрека и пресек стањa

 • истраживање и прикупљање података (истраживање на територији Републике Србије са укупно 800 учесника)
 • идентификовање пропуста
 • мапирање приоритетних група за пилот пројекат на основу прикупљених података
 • предлог акционог плана

Tаргетирање приоритета

 • дефинисање тренинг пакета за достизање нумеричких, вербалних и дигиталних вештина
 • пилот – процена вештина око 2500 особа које су евидентиране у Националној служби за запошљавање као нискоквалификоване и неквалификоване
 • пилот – имплементација пакета тренинга и програма за три групе по 25 нискоквалификованих одраслих особа

Промоција пројекта и ширење информација

 • креирање интернет странице
 • ажурирање информација EPALE мреже (EPALE је европска платформа намењена професионалцима у области образовања одраслих у Европи)
 • досезање циљне групе
 • медијска кампања

Партнери

 • Методе радног оспособљавања
 • 1.10.2018. - 28.2.2021.